Προϊόντα Καινοτομίας

Διαδικτυακές Πλατφόρμες Τηλεκατάρτισης.
Εξειδικευμένη πλατφόρμα παρχοής υπηρεσιών εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη διαδραστικών μαθημάτων συμβατών με διεθνή πρότυπα.

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Υγειονομικών Επιτροπών

Multiuser, web-based εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου Υγειονομικών Νομαρχιακών Επιτροπων.

Εφαρμογή Διαχείρισης Εγγυητικών Επιστολών

Πολυχρηστική, διαδικτυακή εφαρμογή προυπολογιστικής και απολογιστικής διαχείρησης εγγυητικών επιστολών Τεχνικών γραφείων. Η μοναδική εφαρμογή με δυνατότητα πρόβλεψης αναγκών ρευστών διαθεσίμων σε μελλοντική προβολή και προυπολογίστικής ανάλυσης κατασκευαστικού κόστους.