Σχεδιασμός Συστημάτων Πληροφορικής

Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη και το έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον χώρο της Πληροφορικής, είναι δυνατόν να καταστήσουν ανεπίκαιρα και αναποτελεσματικά τα υπάρχοντα ή αναπτυσσόμενα πληροφοριακά συστήματα και παράλληλα, να θέσουν σε δοκιμασία την αντοχή των επενδύσεων σε αυτόν τον χώρο.

Η IsoTec πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά στην σχεδίαση, εγκατάσταση και υποστήριξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, διαθέτει στελεχιακό δυναμικό πλήρως ενημερωμένο επί των τεχνολογικών εξελίξεων και business consulting

Η IsoTec προσφέρει σύνολο υπηρεσιών Technical Consulting υψηλής ποιότητας:

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού κορμού πληροφοριακών συστημάτων, κατάρτισης προδιαγραφών συστήματος.
 • Υπηρεσίες ελέγχου πληρότητας προτεινόμενων λύσεων σε σχέση με τις ζητούμενες προδιαγραφές.
 • Κατάρτιση μελετών μετάπτωσης δεδομένων και συνεργασίας σε ανομοιογενή περιβάλλοντα.
 • Κατάρτιση μελετών αύξησης αποδοτικότητας.
 • Κατάρτιση μελετών ελέγχου και εφαρμογής για την ασφάλεια.
 • Business Transformation Services.

Με την καθοριστική και έγκαιρη τεχνολογική παρέμβαση της IsoTec μέσα από σύγχρονες διαδικασίες και με σωστή διάθεση των πόρων της επιχείρησης, επιτυγχάνεται διαρκής αναδιάρθρωση, αύξηση των κερδών και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

Η IsoTec προσφέρει σύνολο υπηρεσιών Business Consulting υψηλής ποιότητας:

 • Business Planning.
 • Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών.
 • Διαχείριση Οργανωτικών και Λειτουργικών Αλλαγών.
 • Δημιουργία Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου – Audit.
 • Διαχείριση της Επιχειρηματικής Απόδοσης & Activity Based Costing.
 • Project Management.
 • Στρατηγική Πληροφορικής και Διοίκηση Έργων.
 • Data Warehousing / Business Intelligence – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πελάτη (Total CRM).
 • Μελέτες Ασφάλειας.
 • Disaster Recovery.
 • Ανθρώπινο Δυναμικό – HR Consulting.

Η IsoTec στο τομέα των μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει να κάνει με την ουσιαστική και ρεαλιστική προσέγγιση των θεμάτων που διερευνά και την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων της. προτείνονται πάντοτε εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες λύσεις που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών.