Περιφερειακή Ανάπτυξη

Η IsoTec υποστηρίζει συστηματικά τις ανάγκες των περιφερειακών και τοπικών αρχών για εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσης αναπτυξιακού περιεχομένου.

Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής, με τη συμμετοχή του έμπειρου δυναμικού της εταιρείας και με στρατολόγηση εξειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων. Στο πλαίσιο αυτό, η IsoTec. αξιοποιεί ένα ευρύτατο δίκτυο εξειδικευμένων εταιρειών και τοπικών συνεργατών.

 

Ειδικότερα, το παρεχόμενο μελετητικό έργο διαμορφώνεται ως εξής:

  • Εκπόνηση Μελετών Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Χαρακτήρα: Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια Ανάπτυξης στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, Υποστήριξη της Διοργάνωσης της Προγραμματικής Διαδικασίας κατά τη Διαβούλευση, Master Plans, Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Αστικών Προγραμμάτων, Σχεδιασμός και Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, Σχεδιασμός Προγραμμάτων Δημοσιότητας, Μελέτες εξειδίκευσης Δράσεων Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας έργων υποδομής, Μεθοδευμένες Έρευνες, Μελέτες κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, μελέτες επιπτώσεων από την εφαρμογή οριζόντιων και άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών κ.ά.

 

  • Εκπόνηση Μελετών Βελτίωσης Αποδοτικότητας Δημοσίου Τομέα: Στοχοθεσία, θέσπιση συστήματος μετρήσεων και δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με το ΚΠΑ και το EFQM, συστήματα και εργαλεία μετρήσεων οργάνωση και αναδιοργάνωση, λειτουργικός ανασχεδιασμός, διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών

 

  • Εκπόνηση Μελετών Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων, Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, Υποστήριξη Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, Μελέτες για την προώθηση της Απασχόλησης, Σχεδιασμός δομών προώθησης της Απασχόλησης, Μελέτες για την Ανάπτυξη της «Κοινωνικής Οικονομίας», Έρευνες Κοινωνικών – Δημογραφικών Χαρακτηριστικών

 

  • Εκπόνηση Μελετών Οργάνωσης: Κανονιστικά και Οργανωτικά Πλαίσια Ν.Π.Ι.Δ. & Ν.Π.Δ.Δ., Τεχνικοοικονομικές Μελέτες Σύστασης – Οργάνωσης – Λειτουργίας Δημοτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το Νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Υποστήριξη της Σύστασης Φορέων και Φορέων Διαχείρισης ΒΙ.ΠΕ, ΒΙΟΠΑ

 

  • Αξιολόγηση: Εκ των προτέρων (ex-ante) και Ενδιάμεσες(on going) Αξιολογήσεις Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, Αξιολόγηση επιπτώσεων από την εφαρμογή κοινοτικών πολιτικών, αποτίμηση δράσεων δημοσιότητας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κ.ά.

Η αποτελεσματική υποστήριξη του μελετητικού έργου εξασφαλίζεται από την άρτια στελέχωση του τομέα από έμπειρους επιστήμονες που έχουν εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε έργα και προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Επίσης, εξασφαλίζεται από τον καθορισμό αυστηρών κριτηρίων και υψηλών προδιαγραφών, εναρμονισμένων με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, την εξυπηρέτηση και αντιστοιχία της μελέτης με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, και την έγκαιρη παράδοση εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων.