Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Μέσα σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η ανάγκη για τη διαρκή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα δεδομένα της αγοράς, έχει γίνει πλέον επιτακτική.

Οι σύγχρονοι οργανισμοί οφείλουν να ανταποκρίνονται στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, για να διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την ανταγωνιστική τους θέση στον κλάδο που δραστηριοποιούνται.

Στο πλαίσιο αυτό, η IsoTec ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

  • Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων
  • Εκπόνηση σχεδίων marketing
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών αγοράς
  • Λειτουργικός και Οργανωτικός Ανασχεδιασμός (BPR)
  • Μελέτες συγκριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης βέλτιστων πρακτικών (benchmarking)
  • Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Υποστήριξη της Ανάπτυξης Συστημάτων ERP, E- Business και MIS
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας – TQM (EFQM Business Excellence Model)