header money
 
Η EE εγκρίνει προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία
 
 
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο κρίσης ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα παράσχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου κατάστασης, προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.
 
Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης συμπληρώνει την υφιστάμενη εργαλειοθήκη για τις κρατικές ενισχύσεις με πολλές άλλες δυνατότητες που έχουν ήδη στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη, όπως μέτρα για την παροχή αποζημίωσης σε επιχειρήσεις για ζημίες που υπέστησαν άμεσα λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, και μέτρα που περιγράφονται στις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας.
 
Το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη
i) να χορηγούν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την τρέχουσα κρίση ή από τις συναφείς κυρώσεις και αντίμετρα·
ii) να διασφαλίσουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει επαρκής ρευστότητα για τις επιχειρήσεις· και
iii) να αποζημιώσουν τις επιχειρήσεις για τις πρόσθετες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκαν λόγω των εξαιρετικά υψηλών τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Τα είδη αυτά μέτρων θα είναι διαθέσιμα και για επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές, καθώς ενδέχεται να αντιμετωπίζουν σοβαρές ανάγκες ρευστότητας λόγω των τρεχουσών συνθηκών που εκδηλώνονται μετά την πανδημία του κορονοϊού. Οι ελεγχόμενες από τη Ρωσία οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω μέτρων.
 
Για παράδειγμα: εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της απότομης αύξησης του κόστους των συντελεστών παραγωγής, μπορούν να θεσπίσουν αμέσως καθεστώτα χορήγησης έως 400 000 ευρώ ανά επιχείρηση που πλήττεται από την κρίση.
 
Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, το νέο προσωρινό πλαίσιο κρίσης περιλαμβάνει ορισμένες διασφαλίσεις. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να συμπεριλάβουν απαιτήσεις βιωσιμότητας για τη χορήγηση ενισχύσεων για το πρόσθετο ενεργειακό κόστος που συνδέεται με τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Για την αντιμετώπιση αυτής της διαταραχής, το προσωρινό πλαίσιο κρίσης προβλέπει τρία είδη ενισχύσεων:
 
1. Περιορισμένα ποσά ενισχύσεων: Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως 35000 ευρώ σε πληττόμενες από την κρίση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και έως 400000 ευρώ ανά επιχείρηση που πλήττεται από την κρίση σε όλους τους άλλους τομείς. Η ενίσχυση αυτή δεν χρειάζεται να συνδέεται με αύξηση των τιμών της ενέργειας, δεδομένου ότι η κρίση και τα περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας επηρεάζουν την οικονομία με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η στήριξη αυτή μπορεί να χορηγηθεί υπό οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων άμεσων επιχορηγήσεων.
 
2. Στήριξη της ρευστότητας με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων και επιδοτούμενων δανείων: Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να παρέχουν:
i) επιδοτούμενες κρατικές εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να χορηγούν δάνεια σε όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την τρέχουσα κρίση· και
ii) δημόσια και ιδιωτικά δάνεια με επιδοτούμενα επιτόκια.
 
iii) Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των υψηλών τιμών της ενέργειας: Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να αποζημιώνουν εν μέρει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις πλέον ενεργοβόρες, για το πρόσθετο κόστος λόγω των έκτακτων αυξήσεων των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η στήριξη αυτή μπορεί να χορηγηθεί υπό οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων άμεσων επιχορηγήσεων.
 
Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης θα συμβάλει ώστε να επικεντρωθεί η στήριξη στην οικονομία, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις στους ίσους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.
 
Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης θα εφαρμοστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει πριν από την εν λόγω ημερομηνία εάν θα χρειαστεί να παραταθεί. Επιπλέον, κατά την περίοδο εφαρμογής του πλαισίου, το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής του θα τελεί υπό επανεξέταση από την Επιτροπή λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στις αγορές ενέργειας και στις λοιπές αγορές συντελεστών παραγωγής, καθώς και της γενικής οικονομικής κατάστασης.
 
Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης που εκδόθηκε σήμερα συμπληρώνει τις ευρείες δυνατότητες των κρατών μελών να σχεδιάζουν μέτρα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.