header money

Οι επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος, έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν για ένα διάστημα έως και 15 έτη ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο, το οποίο μπορεί να πέσει ακόμη και στο 0,35%.

Το ταμείο ανάκαμψης «ΕΛΛΑΔΑ 2.0»  εξασφαλίζει πάμφθηνο, στα όρια του δωρεάν, χρήμα για την πραγματοποίηση επενδύσεων, που προάγουν τους στόχους των 5 πυλώνων της:

  1. Ψηφιακός μετασχηματισμός,
  2. Πράσινη μετάβαση,
  3. Έρευνα/ καινοτομία,
  4. Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων και συγχωνεύσεις
  5. Ανάπτυξη εξωστρέφειας

Οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει να δέχονται επιχειρηματικά σχέδια για την ένταξη τους στο ταμείο ανάκαμψης

Τα βήματα για την πρόσβαση στα κεφάλαια έχουν ως ακολούθως:

Βήμα 1: Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην τράπεζα που συνεργάζεται η επιχείρηση

Θα πρέπει σε πρώτη φάση να προηγηθεί προ αξιολόγηση εάν η επιχείρηση είναι δικαιούχος, με βάση το έργο που θέλει να υλοποιήσει, και να αξιολογηθεί η πιστοληπτική της ικανότητα.

Μπορεί σε αυτό το στάδιο να δοθεί προέγκριση για το τραπεζικό δάνειο που απαιτείται.

Η επικοινωνία γίνεται είτε online μέσω ειδικών σελίδων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα sites των τραπεζών ή μέσω του συμβούλου κάθε επιχείρησης

 

Βήμα 2: Υποβολή της αίτησης

Αφού ο επενδυτής πάρει την συναίνεση της τράπεζας (έχει αξιολογηθεί ως χρηματοδοτήσιμο), υποβάλλεται αίτηση για την αξιολόγηση της πρότασης.

 

Βήμα 3: Εξέταση αίτησης

Ακολούθως, ένας πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής αξιολογεί το επενδυτικό σχέδιο, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν οριστεί.

 

Βήμα 4: Εκταμίευση δανείου

Εφόσον η επιχείρηση περάσει από αυτόν τον έλεγχο, επιστρέφει στην τράπεζα για να υπογράψει την τελική σύμβαση του δανείου και να ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση της επένδυσης.

 

Το ποσοστό χρηματοδότησης

Όλα τα επενδυτικά σχέδια θα χρηματοδοτούνται κατά 30% έως 50% από τα ευρωπαϊκά δάνεια, κατά 20% από ίδια συμμετοχή και κατά το υπόλοιπο μέρος από την τράπεζα (30%-50%).

Το ποσοστό χρηματοδότησης από το ΤΑΑ εξαρτάται από το πόσο συμβατό είναι ένα έργο με τους στόχους της δράσης.

 

Επιτόκιο και πλαφόν ενίσχυσης

Διαμορφώνεται στο 0,35% για όλες τις επενδύσεις, για τις οποίες δεν προκύπτει υπέρβαση του προκαθορισμένου πλαφόν κρατικών ενισχύσεων που θα λάβει η επιχείρηση για την ολοκλήρωση του έργου της.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Όσον αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται όσες πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και αφορούν στα παρακάτω:

α. Γήπεδα αγορά, γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), διαμόρφωση γηπέδων.

β. Κτίρια αγορά/κατασκευή, κτίρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

γ. Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

δ. Μεταφορικά μέσα αγορά, μεταφορικά μέσα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

ε. Άυλα αγορά/κατασκευή, άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές).

στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο.

ζ. Μετακινήσεις/εξοδολόγια.

η. Υπηρεσίες τρίτων.

θ. Αναλώσιμα.

ι. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.).

ια. Κόστος κεφαλαίων.

ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.).

ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (marketing).

Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη, εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Τα παραπάνω δάνεια μπορούν να συνδυαστούν με επιδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο