header money

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα αφορά σε ένα υβριδικό προϊόν το οποίο διατίθεται μέσω συνεργαζόμενων Τραπεζών (Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank, Παγκρήτια, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου) και μέσω του οποίου η ΕΑΤ παρέχει την εγγύησή της σε δάνειο και την επιχορήγηση έως 20% του δανειακού κεφαλαίου, βασισμένη στην επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και ESG (δηλαδή Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης) ενισχύοντας έτσι εμπράκτως την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Ενισχύονται όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός εξαιρέσεων

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

 • Εγγύηση της ΕΑΤ για μέρος του Δανείου
 • Επιχορήγηση μέρους του Δανείου (μη επιστρεπτέο μέρος κατά την αποπληρωμή του δανείου)
 • Ευνοϊκοί όροι χορήγησης και αποπληρωμής του Δανείου

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

 • Εγγύηση ΕΑΤ για μέρος του δανείου: Η εγγύηση της ΕΑΤ καλύπτει το 80% του δανείου, ως εκ τούτου η ενδεχόμενη ανάγκη (με τραπεζικά κριτήρια) της κάλυψης του δανείου με πρόσθετα καλύμματα εξετάζεται κατά περίπτωση για το υπόλοιπο 20%.  Ειδικότερα και σύμφωνα με τους όρους του Ταμείου, οι Τράπεζες δεν λαμβάνουν εμπράγματες εξασφαλίσεις για δάνεια έως 50.000 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα ποσά υπάρχει ανώτατο όριο στο 20% του δανείου για λήψη τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων. Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας.

Επιχορήγηση μέρους του Δανείου:

 • Παρέχεται επιχορήγηση ίση με το 15% του δανείου εφόσον σε διάστημα μέχρι 36 μηνών από την 1η εκταμίευσή του, τηρείται τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω δύο βασικά κριτήρια:
  • Οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία αποτελούν τουλάχιστον 20% των συνολικών λειτουργικών δαπανών έως και τριάντα έξι (36) μήνες από την 1η εκταμίευση του δανείου.
  • Για νεοφυείς επιχειρήσεις με διάρκεια λειτουργίας έως και 3 έτη, οι συνολικές δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία που θα πραγματοποιηθούν έως και τριάντα έξι (36) μήνες από την 1η εκταμίευση να είναι ίσες ή να υπερβαίνουν το 20% του ποσού της χρηματοδότησης.
 • Παρέχεται επιπρόσθετη επιχορήγηση ίση με το 5% του δανείου σε διάστημα μέχρι 36 μηνών από την 1η εκταμίευσή του, εφόσον τηρούνται τουλάχιστον 3 ESG κριτήρια (από τα 8 συνολικά που έχουν επιμεριστεί στις τρείς ομάδες Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης), τα οποία κριτήρια θα προέρχονται από τουλάχιστον 2 από τις τρεις ομάδες κριτηρίων.
 • Ευνοϊκοί όροι χορήγησης και αποπληρωμής του Δανείου:  Η παρεχόμενη κατά τα ανωτέρω εγγύηση της ΕΑΤ, περιορίζει, τόσο τις τυχόν εμπράγματες εξασφαλίσεις που μπορεί να ζητηθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα όσο και τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση του υπό χορήγηση δανείου. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου μπορεί να καθοριστεί μέχρι 10 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος από 1 μέχρι 3 έτη.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Απευθύνεται σε υφιστάμενες και νεοσύστατες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες

 • Πληρούν τουλάχιστον ένα (1) από τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας (παρατίθενται κατωτέρω) που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και της εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες:  

 • Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής
 • Έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ
 • Παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής – κριτήρια αξιολόγησης καινοτομίας με την αποδεδειγμένη εκπλήρωση (απαραίτητα δικαιολογητικά ή επιχειρηματικό σχέδιο) τουλάχιστον ενός (1) από τα παρακάτω δώδεκα (12) κριτήρια:
 1. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων Elevate Greece
 2. Η επιχείρηση έχει λάβει στήριξη από φορείς για επενδύσεις καινοτομίας όπως π.χ. το «ερευνώ – δημιουργώ- καινοτομώ» ή και το «Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας»
 3. H Επιχείρηση επιβεβαιώνει μέσω Business Plan, ότι θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένα και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας
 4. H Επιχείρηση δραστηριοποιείται σε μια αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια, μετά την πρώτη εμπορική πώλησή της και με μέση ετήσια ενδογενή ανάπτυξη σε υπαλλήλους ή σε κύκλο εργασιών μεγαλύτερη από 20% κατ ‘έτος, για μια περίοδο τριών ετών
 5. Η επιχείρηση δαπανά σε έρευνα και καινοτομία τουλάχιστον το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα έτη
 6. Η επιχείρηση επιβεβαιώνει μέσω Business Plan ότι αναλαμβάνει να δαπανήσει τουλάχιστον το 80% του δανείου σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
 7. Η επιχείρηση έχει λάβει στήριξη από προγράμματα για έρευνα και καινοτομία (Ευρωπαϊκά, ή μέσω των λοιπών οργάνων των Προγραμμάτων αυτών ή μέσω περιφερειακών, εθνικών σχετικών προγραμμάτων) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών
 8. Η επιχείρηση τους τελευταίους 24 μήνες έχει λάβει βραβείο Έρευνας και Καινοτομίας από ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ ή φορέα της ΕΕ
 9. Η επιχείρηση έχει καταχωρήσει τουλάχιστον ένα τεχνολογικό δικαίωμα (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα σχεδιασμού, πνευματικά δικαιώματα λογισμικού κά) τους τελευταίους 24 μήνες
 10. Η επιχείρηση τους τελευταίους 24 μήνες έχει λάβει επένδυση από Venture Capital ή από επιχειρηματικό άγγελο (Business Angel)
 11. Η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει εντός των τελευταίων 3 ετών δαπάνες έρευνας και καινοτομίας από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς ή οργανισμούς για την ενεργοποίηση και άλλων εταιριών να επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία
 12. H επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί «Καινοτόμος Επιχείρηση» από την Ε.Ε. ή από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες, μία επιχείρηση θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί, πρέπει  να  έχουν περιγραφεί στο επιχειρηματικό σχέδιο υλοποίησης (Business Plan) το οποίο θα καταθέσει η επιχείρηση στο Τραπεζικό Ίδρυμα.

Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με την καινοτομία έμμεσα ή άμεσα και την υλοποίηση αυτής (προϊόν ή υπηρεσία).

Επιπρόσθετα θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που σχετίζονται με την παραπάνω περιγραφή και αφορούν: ΦΠΑ, Επενδυτικές Δαπάνες που περιγράφονται στο επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης και σχετίζονται με τον εμπορικό και συναλλακτικό κύκλο και την επέκταση/ανάπτυξη της επιχείρησης, Δαπάνες Προμηθευτών, Εκπαίδευση και Αμοιβές Προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, Εργοδοτικές Εισφορές, Αμοιβές Τρίτων, Eνοίκια, Αναλώσιμα που αφορούν την συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση, Κεφάλαιο κίνησης για ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης, σχετιζόμενες πάντα με το επενδυτικό πλάνο που έχει κατατεθεί και αφορούν και δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία πάντα βάσει παραστατικών τιμολογίων, Δαπάνες marketing.

Προθεσμία Υποβολής

Το χρηματοδοτικό εργαλείο ενεργοποιήθηκε από 7.6.2022