Αποστολή

H IsoTec διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία, συστήματα και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς της Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδυτικών Έργων, των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας του Σχεδιασμού Συστημάτων Πληροφορικής και γενικότερα του συνόλου των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η IsoTec είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001:2008 για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων και σχεδιασμό συστημάτων Ποιότητας και Πληροφορικής.

Η IsoTec παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του πελάτη όπως:

Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 • Κατάρτιση Επενδυτικών Φακέλων Επιδοτήσεων και Αναπτυξιακών Νόμων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Μελέτες Οργάνωσης και Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων
 • Εταιρικής Στρατηγικής
 • Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση & Εξεύρεση Κεφαλαίων
 • Στρατηγικές Marketing
 • Επιχειρηματικά Σχέδια και Προεπενδυτικές Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Επιλογή, Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Σχεδιασμός Συστημάτων Πληροφορικής

Μελέτη-Υλοποίηση Συστημάτων Ποιότητας

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 22000
 • ISO 27001
 • ISO 18001

Στρατηγικές Κλαδικές Μελέτες & Αναλύσεις

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Έρευνες Αγοράς

 • Συνηθειών & Τάσεων
 • Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Συγκριτικής Αξιολόγησης
 • Χρήσης & Προτιμήσεων Καταναλωτών
 • Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Απολογισμός ΕΚΕ

CarbonFootprintStrategy (Εταιρική Στρατηγική για τη Μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος)

EcoDesign (Οικολογικός Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών)

Life Cycle Analysis (Ανάλυση Κύκλου Ζωής)