Πολιτική ποιότητας

Η ικανοποίηση και η εμπιστοσύνη των πελατών μας, μέσω της εκπλήρωσης των καθορισμένων απαιτήσεων και των προσδοκιών τους για την ποιότητα είναι βασική αρχή της εταιρείας μας.

Στόχος μας είναι η προσφορά στους πελάτες μας υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψίστης ωφέλειας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όλα τα αναγκαία μέτρα και οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση της ποιότητας έχουν ορισθεί και αποτελούν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Η εταιρεία έχει καθορίσει τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου και έχει θεσπίσει Κρίσιμα Όρια για την παρακολούθησή τους, ώστε όλοι οι δυνητικοί κίνδυνοι να ελέγχονται.

Η συνεχής βελτίωση των διεργασιών και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης μέσω του καθορισμού και της ανασκόπησης των στόχων ποιότητας αποτελεί δέσμευση της ανώτατης Διοίκησης.

Βασικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

  • η εκπλήρωση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων των πελατών,
  • η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
  • η βέλτιστη διαχείριση των πόρων