Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πληροφορίες που συλλέγουμε:
H ISOTEC συλλέγει τα στοιχεία εκείνα που είναι απολύτως αναγκαία για την επικοινωνία μαζί σας, όπως, το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας, το επάγγελμά σας.

Σκοπός επεξεργασίας:
Ο σκοπός που συλλέγουμε τα ως άνω στοιχεία είναι αποκλειστικά για να επικοινωνούμε τα νέα για τις δράσεις μας, καθώς και να σας παρέχουμε το σχετικό πληροφοριακό υλικό.

Τόπος και διάρκεια τήρησης:
Τα στοιχεία σας φυλάσσονται ασφαλή στη βάση δεδομένων που τηρούμε στις εγκαταστάσεις της ISOTEC. και τα διατηρούμε για χρονικό διάστημα που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε Τρίτους:
Η ISOTEC κατά κανόνα δεν διαβιβάζει προσωπικά στοιχεία παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από τον Νομοθεσία /Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργούμε ως «ενδιάμεσοι» και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μία υπηρεσία μας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

Στην Εταιρία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο Προσωπικό και Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer, DPO) ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι), συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας. Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας

Τα δικαιώματά σας:

Η ISOTEC. σέβεται απόλυτα τα δικαιώματά σας παρέχοντάς τη δυνατότητα να:

  1. αιτηθείτε ενημέρωση για το κατά πόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
  2. αιτηθείτε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωσή τους,
  3. αιτηθείτε τη διαγραφή, τον περιορισμό επεξεργασίας και τη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν και να
  4.  εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

Επίσης σε κάθε επικοινωνία μας, υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή «ΔΙΑΓΡΑΦΗ», η οποία οδηγεί στην εύκολη και άμεση διαγραφή σας από τη λήψη περαιτέρω επικοινωνίας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο dpo@isotec.gr .

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και πάντως όχι αργότερα του ενός (1) μηνός από την ταυτοποίησή του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία μας στις 25/05/2018 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.